12 a.m.: Various Yerevan Election Precinct Results/Ժամը 12: Տարբեր Երևանյան ընտրատարածքների արդյունքներ

At about 8 p.m., the Central Election Committee reported a nearly 53 percent voter turnout rate. We sent caucasusreports.com/IREX CMSPA reporters out to cover vote-counting results at the following select precincts where were observing the count, including the following:

003/22 1820 registered, 910 voted
Republicans 244, PA 253, ANC 198, People’s Party 23, Labor 4, Rule of Law 89, ARF 67, plus 32 invalidated
03/31 1702 registered, 824 participated
PA 303, Rep. 267, ANC 14, ARF 33, Peoples 24, Rule of Law 14 and Labor 7, plus 22 invalidated ballots
8/05  1994 voters registered, 1052 voted
Republican 478; PA 210; ANC 147; Rule of Law 80; ARF 63; People’s Party 15; Social Labor Party 7; Nine ballots were invalidated, and another four ballots without stamps were destroyed
08/07 1983 registered, 854 voted
Republicans 427; PA 188; Rule of Law 82; ARF 80; ANC – 68; People’s Party 7; Social Labor Party 0
IFES observers reported being physically removed from School 90, which housed all three precincts.
08/18 1928 registered, 1008 voted
Republicans 619, PA 212, ANC 189, ARF 35, Rule of Law 73, People’s Party 18, Labor Party 6, plus 28 invalidated ballots
08/19 1871 registered, 824 voted
Republicans 401, ANC 197; PA 90; ARF 27; Rule of Law 65; People’s Party 18 Labor 7
10/25 1554 registered, 761 participated
Republican 324; ANC 231; Prosperous Armenia 107; ARF 27; Rule of Law 27; People’s Party 20; Social Labor Party 1, plus 24 invalidated ballots.
09/17 Registered 1649, 891 voted
Republicans 359 ANC 221 PA 187 ARF 46 Rule of Law 28, Peoples 25 Labor Party 
13/34 1962 registered, 822 voted
Rep. 382, PA 179 ANC 127, ARF 26, Peoples Party 16, Rule of Law 52 and Labor 10, plus 30 invalidated ballots
13/35 824 voted
Rep. 465, ANC 206, PA 90, ARF 16, Peoples 13, Rule of Law 57 and Labor 11, plus 26 invalidated ballots

***

Մոտավորապես ժամը 8-ի Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հաղորդել է մոտավորապես 53 տոկոս մասնակցության վերաբերյալ: Մենք ուղարկել ենք caucasusreports.com/IREX CMSPA- ի լրագրողներին ներկա լինելու արդյունքների հաշվարկմանը հետևյալ ընտրատարածքներում. Որտեղ հետևում էին հաշվարկման գործընթացին, այդ թվում`

003/22 1820 գրանցված, 910 ընտրել են

ՀՀԿ 244, ԲՀԿ 253, ԺԿ 23, Աշխատավորական 4, ՕԵԿ 89, ՀՅԴ 67, 32 անվավեր

 03/31 1702 գրանցված, 824 մասնակցել են

ԲՀԿ 303, ՀՀԿ 267, ՀԱԿ14, ՀՅԴ 33, ԺԿ 24, ՕԵԿ 14, Աշխատավորական  7, 22 անվավեր

 8/05 1994 գրանցված, 1052 ընտրել են

Հանրապետական 478, ԲՀԿ 210, ՀԱԿ 147, ՕԵԿ 80, ՀՅԴ 63, ԺԿ 15, Աշխատավորական 7, 9 անվավեր են ճանաչվել, իսկ մյուս 4-ը առանց կնիքի` վերացվել են

08/07 1983 գրանցված, 854 քվեարկել են

ՀՀԿ 427, ԲՀԿ 188, ՕԵԿ 82, ՀՅԴ 80, ՀԱԿ 68, ԺԿ 7, Աշխատավորական 0

IFES լրագրողները հաղորդել են, որ իրենց դուրս են շպրտել 90 դպրոցից, որտեղ գտնվել են երեք ընտրատեղամասերը:

08/18 1928 գրանցված, 1008 քվեարկել են

ՀՀԿ 619, ԲՀԿ 212, ՀԱԿ 189, ՀՅԴ 35, ՕԵԿ 73, ԺԿ 18, Աշխատավորական 6, 28 անվավեր

 08/19 1871 գրանցված , 824 քվեարկած

ՀՀԿ 401, ՀԱԿ 197, ԲՀԿ 90, ՀՅԴ 27, ՕԵԿ 65, ԺԿ 18, ՀԱՍԿ 7

10/25  1649 գրանցված, 891 քվեարկել են

ՀՀԿ 359, ՀԱԿ 221, ԲՀԿ 187, ՀՅԴ 46, ՕԵԿ 28, ԺԿ 25, ՀԱՍԿ

13/34 1962 գրանցված, 822 քվեարկել են

ՀՀԿ 382, ԲՀԿ 179, ՀԱԿ 127, ՀՅԴ 26, ԺԿ 16, ՕԵԿ 52, ՀԱՍԿ 10, 30 անվավեր

13/35 824 քվեարկել են

ՀՀԿ 465, ՀԱԿ 206, ԲՀԿ 90, ՀՅԴ 16, ԺԿ 13, ՕԵԿ 57, ՀԱՍԿ 11, 26 անվավեր

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s